Cymunedau mwynhau’r awyr agored diolch i Ogi

21 Tachwedd 2023
Bounce Arrow
Adre » Am Ogi » Newyddion » Cymunedau mwynhau’r awyr agored diolch i Ogi

Mae grwpiau cymunedol ar draws de Cymru yn cofleidio’r awyr agored yr hydref hwn, diolch i bron i bum mil o bunnoedd gan Ogi.

Fel rhan o’r rownd ariannu ddiweddaraf o’i rhaglen grant arobryn ‘Cefnogi’, bydd tua 20 o grwpiau yn elwa o hwb ariannol, cyfleoedd gwirfoddoli a gweithdai cymunedol. Ymhlith y rhai sy’n elwa mae deuawd Prif Fachgen a Merch o Ysgol Gynradd Alaw yn Nhonypandy, cegin mwd cymunedol ym Maesteg, ysgol goetir yng ngorllewin Cymru a band pres Aventurion Emeralds ynn Cefyn Hengoed, gyda gweithgareddau ar fin ennyn diddordeb miloedd o bobl rhwng nawr a diwedd y flwyddyn.

Wedi’i lansio yn 2022, mae’r rhaglen eisoes wedi rhoi mwy na £40,000 i ffwrdd, gan gefnogi cannoedd o grwpiau lleol ar draws dros 60 o gymunedau – mewn ardaloedd lle mae Ogi yn cyflwyno rhwydwaith ffeibr llawn y genhedlaeth nesaf.

Dan arweiniad y tîm Cyswllt Cymunedol, mae’r fenter hefyd yn cynnig cyfle i staff a chontractwyr wirfoddoli, gyda mwy na 2,500 o oriau eisoes wedi’u rhoi i grwpiau cymunedol lleol.

Mae staff ar draws Ogi wedi helpu clirio llwybrau cerdded gyda Valeways ym Mro Morgannwg, darparu offer ar gyfer timau chwaraeon llawr gwlad newydd yn Nhorfaen, Rhondda Cynon Taf a Chaerffili ac wedi darparu diffibrilwyr a hyfforddiant cymorth cyntaf yn Sir Benfro. Mae effaith bellgyrhaeddol y cynllun wedi gweld cannoedd o brosiectau yn cael eu hariannu neu gynnig oriau gwirfoddoli ers iddo ddechrau llynedd [2022].

Wrth gyhoeddi’r rownd ddiweddaraf, dywedodd Pennaeth Brand ac Ymgysylltu, Sarah Vining: “Mae mor gyffrous gweld rhaglen Cefnogi yn mynd o nerth i nerth. Mae ein brand wedi dod yn gyfystyr â’r gwaith cymunedol rydyn ni’n chwarae rhan ynddo – ac mae hynny’n rhywbeth rydyn ni’n falch iawn ohono.

“Gan gefnogi popeth o grwpiau Scouts lleol i fannau cynnes, menywod mewn  busnes, clirio gerddi a gwyliau celfyddydol, mae’r rhaglen bellach wedi’i gwreiddio’n dda ac yn wirioneddol yn ein diwylliant – ac mae’r staff yn ciwio i gymryd rhan.

“Mae llawer o’n staff, contractwyr a phartneriaid yn y gadwyn gyflenwi yn byw yn y trefi a’r pentrefi hyn, a’r fenter hon, gan ddod â phigiadau arian parod bach – ond dim llai hanfodol – yw ein ffordd o roi yn ôl i’r rhai sy’n darparu cefnogaeth y mae mawr ei hangen yn lleol.”

Mae’r rhaglen yn ymestyn i gyfleoedd gwirfoddoli a grantiau unwaith ac am byth ac mae ar agor pedair gwaith y flwyddyn i bobl fel grwpiau cymunedol ar lawr gwlad, elusennau bach a chynghorau tref wneud cais. Am fwy o wybodaeth cer i www.ogi.cymru/cefnogi.

Efallai bydd rhain hefyd o ddiddordeb