Band eang i blesio pawb yn y tŷ

Arbed hyd at £179 i gymharu a BT*
Bounce Arrow

Ffeibr llawn sy’n barod am y dyfodol

Rhoi’r profiad band eang gorau posib i ti yw’r unig beth sy’n bwysig i ni. Mae darparwyr eraill yn aml yn defnyddio hen linellau ffôn copr, neu gyfuniad o ffeibr a chopr. Ond gennyn ni, byddi di’n cael dy linell ffeibr dy hun, a honno’n syth at garreg dy ddrws. Mae’n golygu y bydd dy gysylltiad yn gwbl ddibynadwy, ac y byddi di’n cael y cyflymder rwyt ti’n ei ddisgwyl.

Power Rating Bar Icon

Ogi 200

Yn berffaith i ffrydio a phori’n ddi-stop mewn cartrefi bach ond perffaith.

200Mbps

Cyflymder i lawr

  • 20Mbps cyflymder lan.
  • £0 i’w osod£15

y mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

Tymor 12 mis ac yna pris safonol wedi hynny. Cwsmeriaid newydd yn unig.

Power Rating Bar Icon

Ogi 500

Yn berffaith i gartrefi sydd â llawer o ddyfeisiau. Gweithio, ffrydio a chwarae ar yr un pryd heb sylwi.

500Mbps

Cyflymder i lawr

  • 50Mbps cyflymder lan
  • £0 i’w osod
  • Yn cynnwys bwst wifi gyda thechnoleg Amazon eero

£21

y mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

Tymor 12 mis ac yna pris safonol wedi hynny. Cwsmeriaid newydd yn unig.

Power Rating Bar Icon

Ogi 1Gig

Yn berffaith i chwaraewyr gemau o fri a chartrefi sydd wastad ar-lein.

900Mbps

Cyflymder i lawr

  • 90Mbps cyflymder lan.
  • £0 i’w osod
  • Yn cynnwys bwst wifi gyda thechnoleg Amazon eero


£30

y mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

Tymor 12 mis ac yna pris safonol wedi hynny. Cwsmeriaid newydd yn unig.

*Honiad arbed £179 yn seiliedig ar gontract 12 mis ar gyfer BT Fiber 2, pris safonol £29.99 x 12 = £347.88.
Ogi 200 £15 x 12 = £180, £347.88 – £180 = £167.88 Gwybodaeth yn gywir ar 13 Chwefror 2024.

 

 

 

Mae newid yn haws

Mae rhai yn dweud mor hawdd ag un, dau, tri! Mae arbenigwyr Ogi yn barod i dy dywys drwy’r broses osod, o benderfynu ar y llwybr gorau ar gyfer y cebl band eang ffeibr llawn i sicrhau gallet fynd yn gynt na’r gwynt.

Beth am fy llinell ffôn?

Gofynna am becyn Llais Ogi wrth gofrestru, neu ychwanega’r gwasanaeth unrhyw bryd. Mae’n debyg i wasanaeth ffôn arferol, ond ei fod yn cael ei ddarparu dros dy linell ffeibr llawn. Mwynha alwadau clir fel cloch ac opsiynau hyblyg am bris anhygoel, a hynny heb linellau ffôn traddodiadol. Dewisa dy becyn, rho dy rif ffôn presennol i mewn, a dalia ati i sgwrsio, hyd yn oed heb dy rif ffôn presennol.

Dal ddim yn sicr?

Ryn ni ’ma i dy helpu di i wneud y penderfyniad gore i ti.

Cwestiynau cyffredin am Ogi
Sut ydw i’n gwybod a yw Ogi yn fy ardal i?

Mae Ogi wrthi’n creu rhwydwaith ffeibr llawn mewn cymunedau ledled y de, gyda rhagor i ddod whap. Defnyddia’r gwiriwr cod past i ganfod ble yn union ryn ni, ffonia ni ar 029 2002 0520 neu anfona e-bost i cymraeg@ogi.cymru.

Os wyt ti’n gwsmer cartre sy’n byw yn y de, ond ddim yn un o gymunedau rhwydwaith Ogi, efallai y gallwn ni roi gwasanaeth gwahanol i ti.

Fe allwn ni roi gwasanaethau i fusnesau ble bynnag maen nhw yn y de. Ffonia 029 2002 0535 neu anfona e-bost i pro@ogi.wales.

Beth fydd yn digwydd yn ystod y broses osod?

Bydd y broses osod arferol yn cymryd tua 1.5 awr. Bydd y tîm yn gosod dy gysylltiad ffeibr llawn, ac yn sicrhau bod dy lwybrydd neu lwybryddion yn barod i ffrydio dy fyd arlein.

Beth os bydda’ i’n symud tŷ?

Os wyt ti’n bwriadu symud tŷ, efallai y bydd modd i ti symud dy wasanaeth i dy gyfeiriad newydd, er mwyn lleihau’r drafferth a gofalu nad wyt ti’n colli’r gwasanaeth.

Bydd ein gallu i wneud hyn yn dibynnu ar ble mae dy gartre newydd, ac ar natur dy wasanaeth ’da ni ar hyn o bryd. Cysyllta ’da cymraeg@ogi.cymru neu ffonia 029 2002 0520 i weld a oes modd i ni helpu.

Os na fydd modd i ni gynnig gwasanaeth i ti yn dy gartre newydd, neu os byddi di’n dewis peidio â chael gwasanaeth Ogi yn dy gyfeiriad newydd, yna bydd angen dod â dy wasanaeth presennol i ben. Bydd ein telerau arferol ar gyfer terfynu gwasanaeth yn berthnasol. Bydd angen i ti ddychwelyd dy lwybrydd neu lwybryddion aton ni, gan ddefnyddio pecyn i’w ddychwelyd yn y post y byddwn ni’n ei roi i ti.

Os bydd modd i ni gynnig gwasanaeth i ti yn y dyfodol, efallai y bydd angen i ti dalu ffi gosod yn dy gyfeiriad newydd. Mae modd i ti ddewis mynd â dy lwybrydd neu dy lwybryddion ’da ti, ond trafoda hyn â’n tîm gwerthu.

Ond mae gen i gontract yn barod?

Mae’n werth holi dy ddarparwr presennol i weld faint fyddai hi’n ei gostio i ddod â dy gontract i ben yn gynnar. Neu rho wybod i’n tîm gwerthu pryd mae’n dod i ben, ac fe allwn ni gysylltu yn ôl bryd hynny!