Tala dim byd tan Mehefin 2024


Mynna band eang ffeibr llawn Ogi a tala dim byd am 6 mis. Brysia - archeba slot gosod cyn y Nadolig!
Bounce Arrow
Power Rating Bar Icon

Ogi 150

6 mis AM DDIM

150Mbps

Cyflymder i lawr

  • 15Mbps cyflymder lan.
  • Technoleg Zyxel wedi'i chynnwys ar gyfer wifi dibynadwy.
  • Gwasanaeth llais, cyflymderau uwchlwytho cyflym a mwy ar gael.

£30/mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

*Yn unol â thelerau.

Power Rating Bar Icon

Ogi 300

6 mis AM DDIM

300Mbps

Cyflymder i lawr

  • 30Mbps cyflymder lan.
  • 2 x Llwybrydd Amazon erro wedi'i cynnwys ar gyfer wifi dibynadwy.
  • Gwasanaeth llais, cyflymderau uwchlwytho cyflym a mwy ar gael.

£40/mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

*Yn unol â thelerau.

Power Rating Bar Icon

Ogi 900

6 mis AM DDIM

900Mbps

Cyflymder i lawr

  • 90Mbps cyflymder lan.
  • 2 x Llwybrydd Amazon erro wedi'i cynnwys ar gyfer wifi dibynadwy.
  • Gwasanaeth llais, cyflymderau uwchlwytho cyflym a mwy ar gael.

£60/mis

Ffonia 029 2002 0520 i drafod.

*Yn unol â thelerau.

Malcom in the garden on his laptop. His shed is behind him. He's looking away smiling.

Band eang sy’n gwneud nid dweud

“Ers gosod fy ngwasanaeth Ogi, mae pethau wedi bod yn wych.

Mae Ogi wedi rhoi cysylltiad dibynadwy tu hwnt imi, ac mae gen i bob ffydd yn y gwasanaeth. Dyma wir yw’r dyfodol.”

Daeth Malcolm o hyd i gyfres o adnoddau newydd a fyddai’n golygu cyrraedd dilynwyr yn y pedwar ban, a hynny o glydwch ei gartre yn y Fenni.

Ac yntau’n cyflwyno i’w gynulleidfa gan ddefnyddio llawer o ffeiliau sain a lluniau manylder uchel, roedd angen cysylltiad dibynadwy ar Malcom – cysylltiad a fyddai’n rhoi’r profiad gorau posib iddo’i hun ac i’w gynulleidfaoedd.

Ffeibr llawn sy’n barod am y dyfodol

Rhoi’r profiad band eang gorau posib i ti yw’r unig beth sy’n bwysig i ni. Mae darparwyr eraill yn aml yn defnyddio hen linellau ffôn copr, neu gyfuniad o ffeibr a chopr. Ond gennyn ni, byddi di’n cael dy linell ffeibr dy hun, a honno’n syth at garreg dy ddrws. Mae’n golygu y bydd dy gysylltiad yn gwbl ddibynadwy, ac y byddi di’n cael y cyflymder rwyt ti’n ei ddisgwyl.

A red outline of a speedometer

Gwibgysylltiad

Cer 20 gwaith yn gynt na’r cyfartaledd cenedlaethol ’da ffeibr llawn Ogi.

Beth ye ffeibr llawn?
An red outline illustration of the Welsh flag

O Gymru, ac yn falch ohoni!

Ein nod ni yw pweru bywyd ar-lein mewn cymunedau ledled Cymru.

Am Ogi
Outline graphic of a hand waving

Wrth wraidd y gymuned

Cydweithio ’da’r cymunedau ryn ni’n eu pweru.

Cefnogi cymunedau

Mae symud i fand eang Ogi yn hawdd

Yn ôl rhai, yn rhyfeddol o rwydd! Bydd arbenigwyr Ogi yn dy dywys drwy’r broses osod, gan benderfynu ar y ffordd orau i ddod â’r cebl band eang ffeibr llawn i mewn i dy gartre a rhoi gwibgysylltiad i ti.

Illustration showing a router plugged into an Ogi connection box and home phone.

Beth am fy llinell ffôn?

Gofynna am becyn Llais Ogi wrth gofrestru, neu ychwanega’r gwasanaeth unrhyw bryd. Mae’n debyg i wasanaeth ffôn arferol, ond ei fod yn cael ei ddarparu dros dy linell ffeibr llawn. Mwynha alwadau clir fel cloch ac opsiynau hyblyg am bris anhygoel, a hynny heb linellau ffôn traddodiadol. Dewisa dy becyn, rho dy rif ffôn presennol i mewn, a dalia ati i sgwrsio, hyd yn oed heb dy rif ffôn presennol.

Dal ddim yn sicr?

Ryn ni ’ma i dy helpu i wneud y penderfyniad gore.

Cwestiynau cyffredin am Ogi
Sut ydw i’n gwybod a yw Ogi yn fy ardal i?

Mae Ogi wrthi’n creu rhwydwaith ffeibr llawn mewn cymunedau ledled y de, gyda rhagor i ddod whap. Defnyddia’r gwiriwr côd past i ganfod ble yn union ryn ni, ffonia ni ar 029 2002 0520 neu anfona e-bost i cymraeg@ogi.cymru.

Os wyt ti’n gwsmer cartre sy’n byw yn y de, ond ddim yn un o gymunedau rhwydwaith Ogi, efallai y gallwn ni roi gwasanaeth gwahanol i ti.

Fe allwn ni roi gwasanaethau i fusnesau ble bynnag maen nhw yn y de. Ffonia 029 2002 0535 neu anfona e-bost.

Beth fydd yn digwydd yn ystod y broses osod?

Bydd y broses osod arferol yn cymryd hyd at 1.5 awr. Bydd y tîm yn gosod dy gysylltiad ffeibr llawn, ac yn sicrhau bod dy lwybrydd neu lwybryddion yn barod.

Beth os bydda’ i’n symud tŷ?

Os wyt ti’n bwriadu symud tŷ, efallai y bydd modd i ti symud dy wasanaeth i dy gyfeiriad newydd, er mwyn lleihau’r drafferth a gofalu nad wyt ti’n colli’r gwasanaeth.

Bydd ein gallu i wneud hyn yn dibynnu ar ble mae dy gartre newydd, ac ar natur dy wasanaeth ’da ni ar hyn o bryd. Cysyllta ’da sales@ogi.wales neu ffonia 029 2002 0520 i weld a oes modd i ni helpu.

Os na fydd modd i ni gynnig gwasanaeth i ti yn dy gartre newydd, neu os byddi di’n dewis peidio â chael gwasanaeth Ogi yn dy gyfeiriad newydd, yna bydd angen dod â dy wasanaeth presennol i ben. Bydd ein telerau arferol ar gyfer terfynu gwasanaeth yn berthnasol. Bydd angen i ti ddychwelyd dy lwybrydd neu lwybryddion aton ni, gan ddefnyddio pecyn i’w ddychwelyd yn y post y byddwn ni’n ei roi i ti.

Os bydd modd i ni gynnig gwasanaeth i ti yn y dyfodol, efallai y bydd angen i ti dalu ffi gosod yn dy gyfeiriad newydd. Mae modd i ti ddewis mynd â dy lwybrydd neu dy lwybryddion ’da ti, ond trafoda hyn â’n tîm gwerthu.

Ond mae gen i gontract yn barod?

Mae’n werth holi dy ddarparwr presennol i weld faint fyddai hi’n ei gostio i ddod â dy gontract i ben yn gynnar. Neu rho wybod i’n tîm gwerthu pryd mae’n dod i ben, ac fe allwn ni gysylltu yn ôl bryd hynny!