Cefnogi ein cymunedau

Yn gweithio gyda’r trefi a’r pentrefi ryn ni’n eu gwibgysylltu.
Bounce Arrow

Yn bartner i ti

Wrth i ni greu rhwydwaith ffeibr llawn mewn trefi a phentrefi ar hyd a lled y de, ryn ni hefyd yn dymuno’n gwreiddio ein hunain ymhlith y bobl a’r cymunedau ryn ni’n eu gwasanaethu.

Ryn ni’n cyflogi pobl leol, ac ma’n presenoldeb hefyd yn dod â thua £5 miliwn o fuddsoddiad i bob tre ryn ni’n ei gysylltu, gan helpu ein cymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol digidol.

Ond ryn ni hefyd yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad ein hardaloedd, trwy noddi a chyfrannu at waith grwpiau lleol o bob math a maint: elusennau mawr cenedlaethol; clybiau a sefydliadau rhanbarthol neu drefol; a grwpiau llai, cymunedol, sy’n gwneud gwir wahaniaeth.

Clybiau a sefydliadau

Mae Ogi hefyd yn cefnogi ac yn noddi clybiau, timau a sefydliadau sy’n gwneud eu marc ar lefel rhanbarthol neu yn y trefi a’r pentrefi ryn ni’n eu gwasanaethu. O Rygbi Caerdydd a Clwb Pêl-droed Hwlffordd i Clwb Pêl-droed Portskewett a Bro Radio, fyddi di’n gweld Ogi ar crys dy hoff dîm, yn clywed ni ar y terasau ac ar radio lleol hefyd!

I drafod nawdd gyda Ogi ar gyfer dy glwb neu sefydliad di, ebostia ni.

Cronfa ‘Cefnogi’ ar gyfer pob math o beth

Mae cronfa gymunedol ‘Cefnogi’ yn cynnig grantiau bach o hyd at £250 i amrywiaeth o grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol yn ein trefi a’n pentrefi ffeibr llawn.

Bydd y gronfa’n cefnogi syniadau sy’n arloesol – prosiectau sy’n gwneud pethau da o ran diwylliant, y maes digidol, neu’r byd o’n cwmpas.

Mae ffenestr ymgeisio ar agor bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r rownd nesaf yn agor yn 2024.

Cwestiynnau

Byddwn yn derbyn ceisiadau i’r gronfa hyd at bedair gwaith bob blwyddyn. Mae’r rownd nesaf yn agor yn 2024.

*Dyddiadau’n amodol ar newid heb rybudd.

Ni fydd ceisiadau sy’n dod i law wedi’r dyddiad cau a hysbysebir yn cael ystyried a bydd angen ei hailgyflwyno pan fydd y gronfa’n ailagor.

Ein nod yw dychwelyd i’r holl ymgeiswyr y mis ar ôl y dyddiad cau (er y gall gymryd mwy o amser yn ystod cyfnodau prysur; byddwn bob amser yn ymateb).

Pwy all ymgeisio?

Ar hyn o bryd, ryn ni ond yn gallu cefnogi:

 • Cynghorau Tref/Plwyf
 • Grwpiau a gyfansoddwyd yn ffurfiol
 • Grwpiau/Cymdeithasau Cymunedol
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Cwmnïau Budd Cymunedol
 • Cymdeithasau Budd-dal Cymunedol
Beth ddylwn i gynnwys yn y ffurflen gais?

Er mwyn i ni ystyried y prosiect am grant, mae angen i’r weithgaredd:

 • Bod dan arweiniad yn gymuned h.y., prosiect sy’n cael ei arwain neu ei gefnogi gan bobl leol.
 • Gwneud defnydd effeithiol o adnoddau lleol fel gwirfoddolwyr neu fannau cymunedol.
 • Bod yn agored i bawb yn y gymuned a chael budd lleol clir.
 • Bod wedi’i leoli mewn cymuned Ogi bresennol ac o fudd i bobl leol yn uniongyrchol.
 • Gweithdrefnau diogelu tystiolaeth os byddet yn gweithio gyda phlant ac/neu oedolion bregus a gwiriadau DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) gorfodol ar waith ar gyfer unrhyw grwpiau sy’n gweithio gyda’r grwpiau hyn.

Disgwylir i’r rhai sy’n derbyn grantiau llwyddiannus: 

 • Gwario’r arian o fewn 12 wythnos o gael ei dderbyn gyda thystiolaeth a ddarparwyd i Ogi yn dilyn y gweithgaredd.
 • Hyrwyddo’r wobr ariannol gan ddefnyddio tudalennau eu grŵp cyfryngau cymdeithasol – gam tagio Ogi lle bynnag mae’n bosib – ac neu unrhyw wefan prosiect neu gylchlythyrau ar dderbyn y grant a chyn talu arian.

*Gall grwpiau wneud cais unwaith bob chwarter a hyd at uchafswm o 3 gwaith bob blwyddyn.

Faint o arian syd ar gael ar gyfer pob prosiect?

Mae’r Gronfa ‘Cefnogi’ yma i lenwi bwlch, yn hytrach nag i ariannu dy brosiect yn ei gyfanrwydd. Ar hyn o bryd ry’n ni’n cynnig grantiau o hyd at £250 a/neu cyfleoedd i wrifoddoli – ac ddylai gwmpasu o leiaf 50% o’r gweithgarwch cyffredinol.

Beth na all y gronfa ei gefnogi?

Ni ddyfernir grantiau i’r grantiau, nac ychwaith am y canlynol:

 • Gweithgareddau sy’n hyrwyddo credoau gwleidyddol neu grefyddol.
 • Gweithgareddau noddi/codi arian ar gyfer Clwb– gellir ystyried y rhain drwy e-bostio marketing@ogi.wales.
 • Astudiaethau dichonoldeb.
 • Unigolion, grwpiau, neu weithgareddau sydd wedi’u lleoli y tu allan i’n hardaloedd cyflwyno.
 • Arian ar gyfer gweithgareddau sydd eisoes wedi digwydd.
 • Ceisiadau gan fusnesau’r sector preifat neu sefydliadau statudol.
 • Gweithgareddau fydd ond yn fuddiol i nifer fechan o bobl.
 • Talu am gyflogau neu am gyfnod unigolyn ar brosiect.
 • Costau rhent/ rhent neu brosiectau cynnal a chadw adeiladau/adeiladau.
 • Un oddi ar weithgaredd nad yw’n rhoi cyfleoedd i ddysgu, datblygu, ymgysylltu â’r gymuned a/neu gynaliadwyedd.