Cynnydd cyflymder am lai o bris yn 2024

5 Ionawr 2024
Bounce Arrow
Adre » Am Ogi » Newyddion » Cynnydd cyflymder am lai o bris yn 2024

Gyda’r galw am wasanaethau band eang gwell ar gynnydd, mae darpariaeth ffeibr llawn – sef ffeibr i’r drws (FTTP) – bellach ar gael i oddeutu 55% o gartrefi a busnesau yng Nghymru (i fyny o 19% ychydig flynyddoedd yn ôl). Nid yn unig diolch i Ogi wrth gwrs – ond ryn ni wedi chwarae ein rhan.

Gan ddechrau’r flwyddyn [2024] yn darparu gwasanaeth gofal cwsmeriaid newydd 7 diwrnod, mae Ogi hefyd wedi rhoi hwb i’r gwasanaeth hunangymorth ar-lein, gan gynnig mwy o ffyrdd i gwsmeriaid ddod o hyd i gymorth, pan fydd ei angen arnynt.

Mewn cam beiddgar, mae Ogi – yr unig ddarparwr band eang ffeibr llawn sy’n ymroddedig i Gymru – bellach wedi cyflwyno tri phecyn cyflymder newydd, gyda phrisiau lefel mynediad yn is na chost rhai gwasanaethau rhwydwaith traddodiadol copr (FTTC).

O £15 y mis, mae’r pecyn Ogi 200 newydd yn cynnig cyflymderau tua phedair gwaith yn gyflymach na’r cyfartaledd yng Nghymru, a gyda gwasanaeth 1Gigabit newydd ar gael i cartrefi technolegol, mae Ogi yn gobeithio denu mwy o gwsmeriaid i’w rwydwaith ffeibr llawn Cymreig wrth i’r galw am well gwasanaeth a chyflymder gynyddu.

Yn cyflwyno’r cyflymderau newydd, dywedodd Prif Swyddog Refeniw, Sally-Anne Skinner: “Gyda’r cyflymderau newydd a phrisiau cystadleuol iawn yma, ryn ni’n gobeithio unwaith eto ysgogi cystadleuaeth yn y farchnad yma yng Nghymru. Ers gormod o amser mae cymunedau wedi gorfod dioddef cyflymderau gwael a phrisiau uchel dros ben. Ryn ni wastad wedi dweud ein bod ni yma i newid hynny – ac unwaith eto ryn ni’n adlewyrchu hynny yn ein cynnig i gwsmeriaid.

“Ryn ni wedi dysgu llawer o’n cynnig gwreiddiol – pan oedd 6 mis am ddim yn fargen dda i gymaint o bobl. Ond heddiw, mae pobl eisiau cysondeb, ac mae talu pris safonol is o’r dechrau deg yn ffordd wych o agor mynediad i wasanaethau band eang ffeibr llawn o’r diwrnod cyntaf.”

Mae Ogi bellach wedi cofrestru dros 10,000 o gwsmeriaid i’w rwydwaith ffeibr llawn, gan osod cysylltiadau newydd yn rhai o leoliadau mwyaf gwledig Cymru, yn aml heb fawr ddim seilwaith cyn i’r cwmni cyrraedd. Mae’r ffocws newydd hwn ar brisio cystadleuol, heb leihau ansawdd cyflymder – yn hytrach ei gynyddu – yn rhan o ffocws cychwynnol Ogi yn 2024 ar ei frand ISP cartref.

 


 

Dere ni weld os gallet ti fynd yn gynt am lai…

Byw yn un o’n cymunedau ffeibr llawn neu eisiau bod yn un o’r rhai cyntaf i wybod pryd mae Ogi ar gael. Cofrestra i’n rhestr aros a byddwn yn rhoi gwybod pan fydd ein ffeibr llawn gyflym a dibynadwy iawn wedi cyrraedd dy stepen ddrws.

Efallai bydd rhain hefyd o ddiddordeb