Telerau ac Amodau Cyffredinol: Gwasanaethau Ogi i’r Cartref

 • Mae’r telerau a’r amodau hyn yn cyflwyno’r cytundeb rhyngot ti a ni ar gyfer darparu dy Wasanaethau Band Eang Ogi neu dy Wasanaethau Band Eang Alt Ogi, fel sy’n berthnasol. Mae’r telerau a’r amodau hyn hefyd yn berthnasol i ddarparu Gwasanaethau Llais Ogi, os byddi di wedi dewis cael ein Gwasanaeth Llais Ogi hefyd.

  Mae’r telerau a’r amodau hyn yn berthnasol i’r modd y byddi di’n defnyddio’r Gwasanaethau. Darllena’r telerau a’r amodau hyn yn ofalus gan fod gwybodaeth bwysig ynddyn nhw.

1. Deiffiniadau

“Canllaw Prisiau” – ystyr hyn yw’r prisiau sy’n berthnasol i’r Gwasanaethau ac a nodir ar ein gwefan, fel y’u diwygir o dro i dro.

“Cwmnïau Grŵp Spectrum Fibre” – ystyr hyn yw un o is-gwmnïau neu gwmnïau daliannol Spectrum Fibre Ltd, neu un o is-gwmnïau’r cwmnïau daliannol hynny, yn unol â diffiniad adran 1159 o Ddeddf Cwmnïau 2006.

“Cwsmer” – ystyr hyn yw’r unigolyn, y grŵp o unigolion neu’r endid arall y mae ei enw a’i gyfeiriad ar y Ffurflen Archebu.

“Cyfarpar” – ystyr hyn yw’r cyfarpar a enwir yn Atodiad 1 os wyt ti’n cael Gwasanaeth Band Eang Ogi neu’r cyfarpar a enwir yn Atodiad 2 os wyt ti’n cael Gwasanaeth Band Eang Alt Ogi, a phan fyddi di wedi dewis cael Gwasanaethau Llais Ogi, y cyfarpar hefyd a enwir yn Atodiad 3, a’r cyfarpar hwnnw’n cael ei roi gennyn ni i ti er mwyn darparu’r Gwasanaethau.

“Cytundeb” – ystyr hyn yw’r telerau a’r amodau hyn, y Ffurflen Archebu, Polisi Defnydd Derbyniol Ogi, a Pholisi Preifatrwydd Ogi o’u cymryd ynghyd, ac os byddan nhw’n groes i’w gilydd, maen nhw i’w dilyn yn ôl y drefn flaenoriaeth uchod.

“Diwrnod Busnes” – ystyr hyn yw 08:00-18:00 o ddydd Llun tan ddydd Gwener heb gynnwys gwyliau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr.

“Dyddiad Cychwyn” – ystyr hyn yw’r dyddiad y byddwn ni’n derbyn dy Ffurflen Archebu.

“Dyddiad Gweithredol y Gwasanaeth” – ystyr hyn yw’r dyddiad pan fydd Gwasanaeth ar gael am y tro cyntaf i’r Cwsmer ei ddefnyddio.

“Ffurflen Archebu” – ystyr hyn yw’r ffurflen ar gyfer cyflenwi Gwasanaethau gennyn ni, a honno wedi’i llenwi gennyt ti, neu’n unol â ffurflen archebu gennyt ti.

“Gwasanaeth Band Eang Alt Ogi” – ystyr hyn yw gwasanaeth band eang a ddarperir gennyn ni i ti drwy’r rhwydwaith Openreach, fel a ddisgrifir yn Atodiad 2.

“Gwasanaeth Band Eang Ogi” – ystyr hyn yw gwasanaeth band eang a ddarperir gennyn ni i ti gan ddefnyddio ein rhwydwaith ffeibr llawn, fel a ddisgrifir yn Atodiad 1.

“Gwasanaethau Llais Ogi” – ystyr hyn yw darparu gwasanaeth llais dros y rhyngrwyd gennyn ni i ti, fel a ddisgrifir yn Atodiad 3.

“Gwasanaethau” – ystyr hyn yw Gwasanaethau Band Eang Ogi neu Wasanaethau Band Eang Alt Ogi, a phan fydd hynny’n berthnasol, Gwasanaethau Llais Ogi, fel yr amlinellir ar y Ffurflen Archebu.

“Gwybodaeth Gyfrinachol” – ystyr hyn yw’r holl wybodaeth y byddwn ni neu y byddi di’n ei datgelu i’r parti arall, boed cyn neu ar ôl y Diwrnod Cychwyn, ac y dylai’r derbynnydd ddeall yn rhesymol ei bod yn gyfrinachol, gan gynnwys: (i) yn dy achos di, yr holl wybodaeth a drosglwyddir i’r Gwasanaethau neu o’r Gwasanaethau (gan gynnwys meddalwedd a chyfarwyddiadau), (ii) yn ein hachos ni, prisiau heb eu cyhoeddi a thelerau eraill gwasanaethau, adroddiadau archwilio a diogelwch, cynlluniau datblygu cynnyrch, diagramau datrys, dyluniadau canolfannau data, a gwybodaeth neu dechnoleg arall sy’n ymwneud ag eiddo, a (iii) yn achos y naill barti a’r llall, gwybodaeth sydd wedi’i marcio fel gwybodaeth gyfrinachol, neu sydd wedi’i dynodi’n amlwg mewn modd arall fel gwybodaeth gyfrinachol.
Ni fydd gwybodaeth a ddatblygir yn annibynnol gan y naill barti neu’r llall, heb gyfeiriad at Wybodaeth Gyfrinachol y parti arall, na gwybodaeth a ddaw ar gael i’r naill barti neu’r llall mewn modd nad yw’n groes i’r Cytundeb neu’r gyfraith berthnasol, yn “Wybodaeth Gyfrinachol” i’r parti arall.

“Gwybodaeth y Cwsmer” – ystyr hyn yw data, gwybodaeth, fideos, graffeg, sain, cerddoriaeth, ffotograffau, meddalwedd ac unrhyw ddeunyddiau eraill (ym mha bynnag ffurfiau) a gyhoeddir neu a ddaw ar gael mewn modd arall (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) i’r Cwsmer, neu ar ran y Cwsmer, drwy ddefnyddio’r Gwasanaethau.

“Meddalwedd” – ystyr hyn yw unrhyw feddalwedd a ddarperir gennyn ni i dy alluogi i ddefnyddio’r Gwasanaethau.

“y Mynegai Prisiau Defnyddwyr” – ystyr hyn yw cyfradd y mynegai prisiau defnyddwyr, sy’n mesur chwyddiant prisiau defnyddwyr yn unol â safonau rhyngwladol a’r rheoliadau Ewropeaidd.

“Ni” – ystyr hyn yw Ogi a dylai cyfeiriadau at y gair ‘ein’ gael eu deall yn yr un modd.

“Ogi” – ystyr hyn yw unrhyw un neu bob un o’r endidau canlynol:

Spectrum Fibre Limited yn masnachu fel Ogi, wedi’i ymgorffori a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda’r rhif cwmni 12883320 a’i swyddfa gofrestredig yn Hodge House, 114-116, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY. Rhif cofrestru TAW 377 9433 45.

Spectrum Internet Limited yn masnachu fel Ogi, wedi’i ymgorffori a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda’r rhif cwmni 07849485 a’i swyddfa gofrestredig yn Hodge House, 114-116, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY. Rhif cofrestru TAW 126873689.

Ogi Networks Limited yn masnachu fel Ogi, wedi’i ymgorffori a’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda’r rhif cwmni 03625793 a’i swyddfa gofrestredig yn Hodge House, 114-116, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY. Rhif cofrestru TAW 713629048.

“Polisi Defnydd Derbyniol” – ystyr hyn polisi defnydd derbyniol Ogi sy’n ymwneud â defnyddio’r Gwasanaethau fel y byddan nhw’n cael eu haddasu o dro i dro.

“Polisi Preifatrwydd Ogi” – ystyr hyn yw polisi preifatrwydd Ogi, sydd ar gael wedi’i addasu o dro i dro.

“Ti” – ystyr hyn yw’r Cwsmer a dylai cyfeiriadau at y gair ‘dy’ gael eu deall yn yr un modd.

“Tymor y Contract” – ystyr hyn yw isafswm hyd y gwasanaeth, sef 12 neu 24 mis, a geir ar y Ffurflen Archebu ac sy’n dechrau ar Ddyddiad Gweithredol y Gwasanaeth.

2. Cychwyn

2.1 Mae’r Cytundeb hwn yn pennu’r telerau a’r amodau cyflenwi cyffredinol y byddwn ni’n eu defnyddio’n sail ar gyfer cyflenwi Gwasanaethau i ti.

2.2 Bydd y Cytundeb hwn yn dod i rym ar y dyddiad y byddwn ni’n derbyn y Ffurflen Archebu drwy Ein Sianeli Gwerthu neu drwy ddull ysgrifenedig arall, a bydd yn parhau mewn grym oni bai a than y caiff ei derfynu yn unol â’i delerau.

3. Cyfnod y gwasanaeth

3.1 Ar wahân i lle dynodir hynny’n wahanol ar y Ffurflen Archebu, bydd y Gwasanaethau’n cael eu darparu am Dymor y Contract.

3.2 Byddwn ni’n cysylltu â thi tua mis cyn diwedd Tymor y Contract i roi gwybod i ti bod Tymor y Contract ar fin dod i ben. Os na fyddi di’n tanysgrifio i gytundeb newydd gyda ni nac yn terfynu’r Cytundeb, bydd y Gwasanaethau’n parhau i gael eu darparu o dan delerau’r Cytundeb hwn. Byddwn ni wedyn yn cysylltu â thi o leiaf unwaith y flwyddyn i roi gwybod i ti am brisiau gorau Ogi sydd ar gael yn dy ardal di.

4. Ein rhwymedigaethau ni

4.1 Byddwn ni’n darparu’r Gwasanaethau’n unol â’r Atodiadau perthnasol i’r Cytundeb hwn ac unrhyw fanylion eraill yn y Cytundeb hwn. Os wyt ti’n Gwsmer Gwasanaeth Band Eang Ogi, mae Atodiad 1 yn berthnasol. Os wyt ti’n Gwsmer Gwasanaeth Band Eang Alt Ogi, mae Atodiad 2 yn berthnasol. At hynny, os wyt ti’n Gwsmer Llais Ogi, bydd Atodiad 3 yn berthnasol.

4.2 Byddwn ni’n gwneud ymdrech resymol i ddarparu’r Gwasanaethau o fewn yr amserlen a roddwyd i ti. Amcangyfrifon yw’r holl ddyddiadau a byddwn ni’n gwneud ymdrech resymol i dy ddiweddaru ynghylch unrhyw newidiadau i ddyddiad gweithredol disgwyliedig y Gwasanaethau.  Nid ydyn ni’n atebol am unrhyw fethiant i gyflawni erbyn unrhyw ddyddiad.

4.3 Ein nod yw darparu gwasanaeth di-dor ond o dro i dro gall rhywbeth fynd o’i le. Byddwn ni’n gwneud ymdrech resymol i atgyweirio unrhyw ddiffygion yn unol â darpariaethau Atodiadau 1, 2 a 3, fel sy’n berthnasol.

4.4 Byddwn ni’n darparu’r holl Wasanaethau’n unol â’r gyfraith berthnasol.

5. Dy rwymedigaethau di

5.1 Rhaid i ti gymryd rhagofalon diogelwch rhesymol wrth ddefnyddio’r Gwasanaethau.

5.2 Ni fyddi di ar unrhyw adeg yn ceisio ochrgamu unrhyw elfennau diogelwch yn y system nac yn ceisio cael mynediad heb awdurdod i unrhyw elfen yn y Gwasanaethau.

5.3 Rwyt ti’n gwarantu bod Gwybodaeth y Cwsmer yn gywir, ac y bydd yn parhau’n gywir, ac na fydd yn cynnwys unrhyw wybodaeth na deunydd lle byddai gweld neu ddefnyddio unrhyw ran o’r rheini yn drosedd neu fel arall yn anghyfreithlon. Yn benodol, rwyt ti’n gwarantu bod yr holl drwyddedau a chydsyniadau angenrheidiol wedi’u sicrhau (yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r rheini sydd gan berchnogion hawlfreintiau neu’r rheini sy’n ymwneud â hawliau perfformio). At hynny, rwyt ti’n cadarnhau bod perchennog y cartref neu landlord yr eiddo lle mae’r Gwasanaethau i’w darparu wedi rhoi caniatâd i ni ac i’n partneriaid gosod fynd ati i osod, gweithredu a chynnal a chadw’r Cyfarpar yn yr eiddo hwnnw.

5.4 Ni ddylet ddefnyddio’r Gwasanaethau na chaniatáu i’r Gwasanaethau gael eu defnyddio mewn ffordd nad yw’n cydymffurfio â thelerau unrhyw ddeddfwriaeth neu unrhyw drwydded sy’n berthnasol i ti neu sydd mewn unrhyw ffordd yn anghyfreithlon.

5.5 Byddi di’n cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau rhesymol a gei gennyn ni mewn perthynas â’r Gwasanaethau neu’r Cyfarpar pan fyddwn ni wedi rhoi’r rheini am resymau iechyd a diogelwch neu i warchod ansawdd y Gwasanaethau a ddarperir i ti neu i unrhyw gwsmer arall.

5.6 Byddi di’n cymryd gofal rhesymol o’r Cyfarpar ac yn cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer cynnal a chadw a defnyddio a geir yn Atodiadau 1, 2 a 3, fel sy’n berthnasol. Byddi di’n rhoi ad-daliad i ni am golli neu ddifrodi unrhyw Gyfarpar pan achosir hynny gan dy fethiant i gydymffurfio â gofynion y cymal hwn, sef cymal 5.6, neu ofynion yr atodiadau perthnasol.

6. Newidiadau i’r cytundeb hwn

6.1 Gallwn addasu’r swm rwyt ti’n ei dalu bob mis am dy gynllun yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr +3.9%. Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd yn y costau i gynnal a buddsoddi yn y rhwydwaith a’r gwasanaeth ryn ni’n ei ddarparu. Caiff cyfradd y Mynegai Prisiau Defnyddwyr ei chyhoeddi ym mis Ionawr bob blwyddyn ac ryn ni’n cadw’r hawl i addasu dy daliadau yn unol â’r swm hwn (y Mynegai Prisiau Defnyddwyr +3.9%) o 1 Ebrill yn yr un flwyddyn.

6.2 Gallwn gynyddu’r swm sy’n daladwy gennyt ti am unrhyw Wasanaethau drwy roi mis calendr o rybudd yn ysgrifenedig i ti, gyda chyfnod rhybudd o’r fath i ddod i ben pan ddaw Tymor y Contract i ben neu ar ôl iddo ddod i ben. Os byddi di’n gwrthwynebu i gynnydd o’r fath, mae gennyt hawl i derfynu’r Cytundeb hwn yn unol â chymal 11.3. Os byddi di’n rhoi gwybod  i ni dy fod yn terfynu’r Cytundeb cyn i’r cyfnod Un Mis o rybudd ryn ni wedi’i roi i ti ddod i ben, ni fyddwn yn cynyddu’r swm sy’n daladwy cyn terfynu’r Cytundeb.

6.3 Ryn ni’n cadw’r hawl i addasu telerau ac amodau’r Cytundeb hwn. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn ni’n rhoi gwybod i ti ymlaen llaw cyn i’r newidiadau i’r telerau a’r amodau ddod i rym. Gallwn wneud newidiadau am y rhesymau canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain:

 • cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth, penderfyniad neu gais cyfreithiol neu reoleiddiol;
 • newid yr amodau sy’n ymwneud â Gwasanaeth er mwyn adlewyrchu newidiadau i gontractau a orfodir arnon ni gan ein Cyflenwyr;
 • cyflwyno cynhyrchion newydd, nodweddion Gwasanaeth gwell, amrywiadau sy’n angenrheidiol o ganlyniad i unrhyw gyfraith neu reoliad newydd neu sy’n ofynnol gan unrhyw reoleiddiwr neu awdurdod cymwys arall;
 • cyflwyno newidiadau i brosesau (gan gynnwys newidiadau i’r Polisi Defnydd Derbyniol), a bwrw nad yw hynny’n dy roi dan anfantais;
 • cynnal cyfanrwydd neu ddiogelwch y Gwasanaeth neu unrhyw rwydwaith;
 • gwella eglurder, neu gywiro camgymeriadau argraffu;
 • newid y prosesau a’r gweithdrefnau a amlinellir mewn unrhyw Atodiad perthnasol.

6.4 Byddwn ni’n ceisio rhoi rhybudd i ti ynghylch unrhyw newid o leiaf 30 diwrnod calendr cyn iddo ddigwydd, ac eithrio lle bydd cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yn golygu bod angen cyfnod byrrach o rybudd neu ddim rhybudd.

6.5 Yn achos newidiadau i’r Cytundeb hwn a wneir o dan gymal 6.3, ni fydd newidiadau o’r fath yn golygu bod angen i ti a ni lofnodi Cytundeb newydd, a bydd y newidiadau’n dod i rym pan ddaw unrhyw rybudd a ddarperir o dan gymal 6.4 i ben, neu ar unwaith os na rhoddir rhybudd.

6.6 O dro i dro gallwn roi cynigion i ti ar gyfer gwasanaethau profi a threialu a/neu gynigion hyrwyddo (“Cynigion”). Gall telerau ac amodau penodol fod yn gysylltiedig â Chynigion o’r fath (“Telerau ac Amodau Hyrwyddo”). Gall fod angen amrywio’r Cytundeb hwn o dan Delerau ac Amodau Hyrwyddo ac mewn achos o’r fath ystyrir dy fod wedi derbyn amrywiad o’r fath wrth dderbyn y Cynnig. Oni bai y datgenir hynny’n wahanol yn y Telerau ac Amodau Hyrwyddo, gallwn ni ddiwygio neu dynnu unrhyw gynnig yn ôl ar unrhyw adeg a heb rybudd. I osgoi amheuaeth, nid oes rhwymedigaeth arnon ni i dy gynnwys di mewn unrhyw Gynnig a wneir i gwsmeriaid eraill. Oni bai y caniateir hynny’n benodol o dan delerau cynnig hyrwyddo penodol, nid yw cwsmeriaid presennol a chyn-gwsmeriaid, o dan yr un enwau neu enwau gwahanol, yn gymwys ar gyfer unrhyw gynnig hyrwyddo sy’n benodol ar gyfer cwsmeriaid newydd.

7. Taliadau

7.1 Ac eithrio lle pennir hynny’n wahanol yn y Cytundeb hwn, bydd pob taliad a swm arall sy’n ddyledus gennyt mewn perthynas â’r Gwasanaethau wedi’u nodi ar y Ffurflen Archebu a’r Canllaw Prisiau. Bydd y ffioedd gosod a’r taliadau misol sy’n berthnasol i ti o dan y Cytundeb hwn yn amrywio yn dibynnu ar hyd dy Gytundeb â ni ac maen nhw wedi’u pennu ar y Ffurflen Archebu a’r Canllaw Prisiau.

7.2 Os wyt ti wedi dewis cael Gwasanaethau Llais Ogi, bydd taliadau newidiol sy’n deillio o’r gwasanaeth hwn yn ymddangos ar dy fil misol.

7.3 Bydd y cyfnod codi tâl yn dechrau ar Ddyddiad Gweithredol y Gwasanaeth neu fel y pennir fel arall ar y Ffurflen Archebu.

7.4 Rhaid i ti dalu’r taliadau (heb ostyngiad na didyniad o unrhyw fath) fel y pennir ar dy fil misol, ar sail fisol, fel y manylir ar y Ffurflen Archebu, neu os nad oes rhai wedi’u manylu, yn y Canllaw Prisiau. Pan na wneir taliad yn unol â’r telerau hyn, gallwn godi ffioedd am daliadau hwyr fel y rhestrir hwy yn ein Canllaw Prisiau.

8. Bilio

8.1 Bydd dy fil yn cael ei anfon i dy gyfeiriad e-bost (oni bai dy fod wedi gofyn am fil papur, am gost ychwanegol) a bydd yn cynnwys yr holl daliadau sy’n berthnasol i’r cyfnod hwn, gan gynnwys dy gostau band eang, a lle bydd hynny’n berthnasol, unrhyw ffioedd Gwasanaeth Llais Ogi.

8.2 Bydd ein biliau ar gyfer cyfnod o 1 mis, ar wahân i dy fil cyntaf, a fydd ar gyfer y cyfnod o’r dyddiad pan fydd y gwasanaeth yn dechrau i ddiwedd y mis canlynol.

8.3 Bydd y swm ar bob bil yn cael ei ddebydu o’r cyfrif rwyt ti wedi’i enwi drwy ddebyd uniongyrchol ar y dyddiad a enwir ar y bil, neu o amgylch y dyddiad hwnnw.

8.4 Bydd unrhyw ostyngiadau wedi’u dangos ar dy fil gyda disgrifiad, a byddwn hefyd yn esbonio a yw’n ostyngiad untro neu’n ostyngiad sy’n cael ei roi bob tro.

8.5 Os wyt ti’n pryderu am dy fil, cysyllta â’n tîm Gofal Cwsmeriaid drwy anfon neges i ni neu ffonia 029 2002 0550. I gael help i ddeall dy fil, cer i www.ogi.cymru/cwsmeriaid.

9. Gwerthu o bell a dy hawl i ganslo

9.1 Mae gennyt hawl i ganslo’r Cytundeb o fewn 14 diwrnod i’r Dyddiad Cychwyn heb roi unrhyw reswm, yn unol â Rheoliadau Contractau Defnyddwyr 2013.

9.2 I arfer yr hawl i ganslo, rhaid i ti roi gwybod i ni am dy benderfyniad mewn datganiad clir, naill ai drwy ffonio 029 2002 0520 neu drwy anfon e-bost i sales@ogi.wales neu drwy anfon llythyr at Ogi, Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY. Fe elli di ganslo hefyd drwy lenwi’r ffurflen ar ein gwefan.

9.3 Ni fyddwn yn cychwyn darparu’r Gwasanaeth tan y bydd y cyfnod canslo 14 diwrnod wedi dod i ben. Cyfrifir amcangyfrif o’r amseroedd arwain o ddiwedd y cyfnod 14 diwrnod hwn. Serch hynny, gelli di wneud cais yn ystod y broses archebu am gyflenwi’r Gwasanaeth yn gynnar, ac os byddi di’n gwneud cais o’r fath, byddwn ni’n cychwyn darparu’r Gwasanaethau yn ystod y cyfnod canslo 14 diwrnod.

9.4 Os cyflenwir y Gwasanaethau’n gynnar yn unol â chais gennyt ti, ac os byddi di’n arfer dy hawl i ganslo’r Cytundeb, byddwn ni’n codi tâl arnat am y Gwasanaethau sydd wedi’u defnyddio hyd at y dyddiad pan fyddi di’n rhoi gwybod i ni dy fod yn canslo’r Cytundeb hwn ac am y costau gosod y byddwn wedi’u hysgwyddo. Mae manylion y costau gosod i’w gweld yn y Canllaw Prisiau.

10. Atal y gwasanaeth

10.1 Gallwn atal y Gwasanaethau heb atebolrwydd i ti yn y sefyllfaoedd hyn:

 • os byddwn ni’n credu’n rhesymol bod y Gwasanaethau’n cael eu defnyddio’n groes i’r Cytundeb hwn;
 • os na fyddi di’n cydymffurfio ag ymchwiliad rhesymol gennyn ni i achos posibl o dorri’r Cytundeb hwn;
 • os bydd ymosodiad ar y Gwasanaethau, neu os bydd trydydd parti yn defnyddio neu’n trin y Gwasanaethau heb dy gydsyniad di;
 • os na fyddwn yn cael taliadau gennyt ti’n unol â’r Cytundeb hwn;
 • os bydd y gyfraith neu reoliadau neu gorff llywodraethol yn ei gwneud yn ofynnol i ni atal y Gwasanaethau;
 • os byddi di’n gweithredu’n groes i’n Polisi Defnydd Derbyniol; neu
 • os bydd digwyddiad arall a ninnau’n credu’n rhesymol bod angen atal y Gwasanaethau er mwyn diogelu rhwydwaith Ogi neu ein cwsmeriaid eraill.

10.2 Byddwn ni’n rhoi rhybudd ymlaen llaw o unrhyw gamau i atal y Gwasanaethau o dan y cymal hwn, sef rhybudd fan lleiaf o ddau (2) Ddiwrnod Busnes oni bai ein bod yn penderfynu yn ein barn fasnachol resymol bod angen atal y Gwasanaethau gyda rhybudd byrrach neu rybudd yn y fan a’r lle i ddiogelu ein systemau neu ein cwsmeriaid eraill rhag risg weithredol, risg gyfreithiol neu risg ddiogelwch sy’n sylweddol ac ar fin digwydd.

10.3 Yn ystod unrhyw gyfnod lle caiff y Gwasanaethau eu hatal, byddi di’n cytuno i barhau i dalu ac i fod yn atebol am yr holl daliadau yn unol â’r Cytundeb hwn. Dim ond drwy roi rhybudd i derfynu yn unol â thelerau’r Cytundeb hwn a thrwy dalu unrhyw ffioedd terfynu perthnasol y gellir osgoi unrhyw daliadau o’r fath pan fydd y Gwasanaethau wedi’u hatal.

10.4 Os byddwn ni’n atal y Gwasanaethau oherwydd dy fod wedi gweithredu’n groes i’r Polisi Defnydd Derbyniol, oherwydd nad yw taliad wedi dod i law, neu oherwydd bod y Gwasanaethau wedi’u peryglu yn sgil y modd rwyt ti wedi defnyddio’r Gwasanaeth, ryn ni’n cadw’r hawl i godi tâl ailgysylltu yn unol â’n Canllaw Prisiau a rhaid talu hwn yn llawn cyn i’r Gwasanaethau gael eu hadfer. Mae swm taliadau o’r fath yn amrywio yn dibynnu ar y Gwasanaeth a lle bydd hynny’n bosibl byddwn ni’n eu darparu i ti ymlaen llaw cyn mynd ati i atal Gwasanaethau.

10.5  Os byddwn ni’n atal y Gwasanaethau gan fod y Gwasanaethau wedi’u peryglu o ganlyniad i systemau sy’n eiddo i ti neu’n cael eu rheoli gennyt ti, neu o ganlyniad i dy ddefnydd o’r Gwasanaethau, rhaid i ti gael gwared ar y perygl hwn cyn i ni roi’r gorau i gymryd unrhyw gamau atal o’r fath. Ar dy gais di, efallai y gallwn gyflawni’r gwaith hwn ar dy ran, gan godi ein cyfraddau safonol fesul awr.

11. Terfynu

11.1 Bydd y Cytundeb hwn yn cychwyn ar y Dyddiad Cychwyn a bydd yn parhau mewn grym llawn ac ag effaith lawn tan y byddi di’n ei derfynu neu tan y byddwn ni’n ei derfynu yn unol â’i delerau.

11.2 Gallwn derfynu’r Cytundeb am weithredu’n groes iddo yn y sefyllfaoedd hyn:

 • os bydd y wybodaeth a ddarperir gennyt at ddibenion sefydlu’r Gwasanaethau yn sylweddol anghywir neu anghyflawn;
 • os nad oedd gan yr unigolyn a lofnododd y Cytundeb neu’r Ffurflen Archebu yr awdurdod cyfreithiol i ymrwymo i’r Cytundeb ar dy ran;
 • os bydd y taliad am unrhyw swm y biliwyd amdano sy’n ymwneud â’r Gwasanaethau yn hwyr o dan ein proses taliadau hwyr, sydd wedi’i chyhoeddi ar ein gwefan;
 • os na fyddi di’n cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth arall a ddatgenir yn y Cytundeb, a lle bydd modd gwneud iawn am y methiant hwn, os na fyddi di’n gwneud iawn am y methiant o fewn deg niwrnod busnes ar hugain (30) i gael rhybudd ysgrifenedig gennyn ni’n disgrifio’r methiant hwnnw ac yn gofyn i ti wneud iawn amdano;
 • os byddi di’n gweithredu’n groes i unrhyw ddarpariaeth yn y Polisi Defnydd Derbyniol fwy nag unwaith hyd yn oed os gwneir iawn am hynny; neu
 • os bydd unrhyw gytundeb arall sydd gennyt ti â ni am wasanaethau eraill yn cael ei derfynu am weithredu’n groes i’r polisi defnydd derbyniol sy’n berthnasol i’r gwasanaeth hwnnw.

11.3 Gelli di neu fe allwn ni derfynu’r Cytundeb drwy roi mis o rybudd ysgrifenedig i’r parti arall. Os byddi di am derfynu’r Gwasanaethau, anfona neges i ni neu ysgrifenna at Ogi, Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY.

11.4 Os byddi di’n terfynu’r Cytundeb am unrhyw reswm yn ystod Tymor y Contract, rhaid i ti dalu taliad terfynu i ni sy’n cyfateb i 100% o’r taliadau a fyddai wedi bod yn daladwy yn ystod gweddill Tymor y Contract.

11.5 Os bydd marwolaeth yn y teulu sy’n galw am derfynu’r Gwasanaeth, gall y sawl sy’n gweithredu ar ran y Cwsmer derfynu’r Cytundeb heb gost a thrwy ddychwelyd unrhyw Gyfarpar i ni. Gallan nhw hefyd, os byddwn ni’n cytuno i hynny, drosglwyddo’r Cytundeb i unigolyn arall, ar yr un telerau, ac heb gost.

12. Symud tŷ

12.1 Os byddi di’n symud tŷ, efallai y bydd modd i ti symud dy wasanaeth i gyfeiriad newydd er mwyn lleihau’r drafferth a pheidio â cholli’r gwasanaeth. Bydd ein gallu i wneud hyn yn dibynnu ar ba ardal rwyt ti’n symud iddi, ac ar natur y gwasanaeth rwyt ti’n ei gael ar hyn o bryd gennyn ni. Efallai y bydd angen codi ffi gosod arnat am roi cysylltiad newydd yn dy gyfeiriad newydd.

12.2 Os na fyddi di’n dewis cael pecyn newydd gennyn ni neu os nad oes modd i ni ddarparu Gwasanaeth i ti yn dy eiddo newydd, bydd ein telerau safonol ar gyfer terfynu’n berthnasol. Gweler cymal 11.

13. Cyfyngiadau ar atebolrwydd

13.1 Nid ydyn ni’n atebol o dan gontract, cyfraith camweddau (gan gynnwys esgeulustod) nac fel arall am golledion, boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, mewn perthynas â busnes, refeniw neu elw, arbedion disgwyliedig neu wariant a wastraffwyd, nac am lygru neu ddinistrio data, am niweidio enw da, nac am unrhyw golledion anuniongyrchol neu ganlyniadol sy’n deillio o dy ddefnydd o’r Gwasanaethau neu o dy anallu i ddefnyddio’r Gwasanaethau.

13.2 Ni fydd dim yn y Cytundeb hwn yn eithrio dy atebolrwydd di na’n hatebolrwydd ni am:

(a) anaf personol neu farwolaeth a achosir gan esgeulustod; neu

(b) unrhyw dwyll neu gamliwio twyllodrus.

13.3 Rwyt ti’n cydnabod bod unrhyw Wasanaethau a gyflenwir wedi’u bwriadu ar gyfer defnydd personol nad yw’n fasnachol. Gan hynny, nid yw’r Gwasanaethau’n addas i’w defnyddio mewn unrhyw system lle gallai methiant system o’r fath arwain at sefyllfa sy’n bygwth diogelwch bywydau pobl. Ti sy’n llwyr gyfrifol am unrhyw ddefnydd ac atebolrwydd dilynol sy’n deillio o ddefnydd o’r fath, ac mae pob atebolrwydd ar ein rhan ni, boed o dan gontract, cyfraith camweddau neu fel arall mewn perthynas â hynny, wedi’i eithrio, yn amodol ar Gymal 13.2.

13.4 O dro i dro gallwn argymell meddalwedd trydydd parti neu gynhyrchion a gwasanaethau eraill i ti eu hystyried. Nid ydyn ni’n cyflwyno unrhyw achos nac yn gwneud gwarantau o unrhyw fath ynghylch y cynhyrchion a’r gwasanaethau hynny. Os byddi di’n defnyddio unrhyw gynhyrchion a gwasanaethau na ddarperir gennyn ni, bydd telerau unrhyw gytundeb gyda darparwr y cynhyrchion a’r gwasanaethau hyn yn llywodraethu hynny, a dy risg di yn llwyr yw hyn. Nid ydyn ni’n gyfrifol mewn unrhyw ffordd am berfformiad, nodweddion neu fethiannau cynnyrch y trydydd parti.

14. Indemniad

14.1 Byddwn ni’n dy indemnio yn erbyn hawliadau neu achosion cyfreithiol a gaiff eu dwyn yn dy erbyn gan drydydd parti, sy’n deillio o esgeulustod neu dor-cyfraith gwirioneddol neu honedig ar ein rhan ni. Byddi di’n ein hysbysu ynghylch unrhyw hawliadau o’r fath ac yn rhoi gwybod i ni am ddatblygiad unrhyw hawliadau neu achosion o’r fath.

14.2 Mae ein hatebolrwydd o dan yr indemniad hwn yn amodol ar dy fod yn cyflawni’r rhwymedigaethau canlynol:

14.2.1 Os bydd unrhyw drydydd parti yn gwneud hawliad, neu’n rhoi gwybod o’i fwriad i wneud hawliad, yn dy erbyn ac y gellid yn rhesymol ystyried y byddai hynny’n debygol o arwain at atebolrwydd o dan yr indemniad hwn (Hawliad), byddi di’n gwneud y canlynol:

(a) cyn gynted ag y mae hynny’n rhesymol ymarferol, ein hysbysu’n ysgrifenedig ynghylch yr Hawliad, gan roi manylion rhesymol am yr Hawliad;

(b) peidio â derbyn unrhyw atebolrwydd na gwneud unrhyw gytundeb na chyfaddawd mewn perthynas â’r Hawliad heb ein cydsyniad ysgrifenedig ni ymlaen llaw (ni fydd unrhyw amodau afresymol yn berthnasol i gydsyniad o’r fath, ni fydd yn cael ei ddal yn ôl yn afresymol, ac ni fydd oedi afresymol wrth ei roi);

(c) rhoi i ni a’n cynghorwyr proffesiynol fynediad ar adegau rhesymol i unrhyw asedau, cyfrifon, dogfennau a chofnodion perthnasol sydd o fewn dy reolaeth neu dy rym, er mwyn i ni a’n cynghorwyr proffesiynol eu harchwilio a gwneud copïau (byddwn ni’n talu’r gost) at ddibenion asesu’r Hawliad; a

(d) cymryd unrhyw gamau y gallwn wneud cais rhesymol i ti eu cymryd er mwyn osgoi’r Hawliad, dadlau yn ei erbyn, neu ei amddiffyn.

14.3 Byddi di’n ein hindemnio, gan gynnwys ein gweithwyr, ein hasiantau a’n contractwyr, yn erbyn unrhyw hawliadau neu achosion cyfreithiol a gaiff eu dwyn yn ein herbyn ni gan drydydd parti, sy’n deillio o esgeulustod, tor-cyfraith, neu achos o weithredu’n groes i’r Polisi Defnydd Derbyniol, yn wirioneddol neu’n honedig, ar dy ran di. Byddwn ni’n dy hysbysu ynghylch unrhyw hawliadau o’r fath ac yn rhoi gwybod i ti am ddatblygiad unrhyw hawliadau neu achosion o’r fath.

15. Euddo deallusol

15.1 Rwyt ti’n cytuno y bydd yr holl gyfreithiau perthnasol yn cael eu dilyn wrth i ti gymryd unrhyw gamau (neu os bydd camau’n cael eu cymryd ar dy ran) i gopïo, ailddosbarthu neu gyhoeddi unrhyw ddeunydd neu wybodaeth sy’n ddarostyngedig i unrhyw hawliau trydydd parti (gan gynnwys hawliau eiddo deallusol).

15.2 Os byddwn ni neu unrhyw rai o’n cwsmeriaid yn wynebu hawliad credadwy bod y Gwasanaethau’n tresmasu ar eiddo deallusol trydydd parti, ac nad oes modd i ni’n rhesymol gael gafael ar yr hawl i ddefnyddio’r elfen sy’n tresmasu neu addasu’r Gwasanaethau fel nad ydyn nhw’n tresmasu, yna gallwn derfynu’r Gwasanaethau drwy roi rhybudd rhesymol o naw deg (90) niwrnod fan lleiaf ac ni fydd gennyn ni unrhyw atebolrwydd wrth derfynu’r Gwasanaethau yn y fath fodd ac eithrio atebolrwydd i roi ad-daliad am y Gwasanaethau na ddefnyddiwyd pan fyddan nhw’n cael eu terfynu.

15.3 Pan fyddwn ni’n cyflenwi Meddalwedd i ti:

15.3.1 byddwn ni’n rhoi i ti drwydded nad yw’n unigryw ac na ellir ei throsglwyddo i ddefnyddio’r Meddalwedd er mwyn cael y Gwasanaethau;

15.3.2 fyddi di ddim, heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw gennyn ni, yn copïo nac (ac eithrio lle caniateir hynny gan y gyfraith) yn dadgrynhoi neu’n addasu’r Meddalwedd, nac yn copïo unrhyw lawlyfrau neu ddogfennaeth; a

15.3.3 byddi di’n llofnodi unrhyw gytundeb y mae ei angen yn rhesymol ar berchennog yr hawlfraint yn y Meddalwedd er mwyn gwarchod buddiant y perchennog yn y Meddalwedd hwnnw.

15.4 Byddi di a byddwn ni’n cadw pob hawl, teitl a buddiant mewn cyfrinachau masnachol, dyfeisiau, hawlfreintiau ac eiddo deallusol eraill, ac mewn perthynas â’r rheini. Bydd unrhyw eiddo deallusol a ddatblygir gennyn ni wrth i’r Gwasanaethau gael eu rhoi yn eiddo i ni, oni bai ein bod wedi cytuno â thi ymlaen llaw yn ysgrifenedig y bydd gennyt fuddiant yn yr eiddo deallusol.

16. Gwybodaeth gyfrinachol

16.1 Yn amodol ar gymal 16.2, byddi di a byddwn ni’n cadw’n gyfrinachol unrhyw Wybodaeth Gyfrinachol (boed yn ysgrifenedig neu ar lafar) a geir gan y llall o dan y Cytundeb hwn neu mewn perthynas â’r Cytundeb hwn ac ni fydd y naill na’r llall yn datgelu’r Wybodaeth Gyfrinachol honno i unrhyw berson (yn ein achos ni, nid yw hyn yn cynnwys gweithwyr Cwmnïau Grŵp Spectrum Fibre y mae angen iddyn nhw gael y wybodaeth) heb gydsyniad ysgrifenedig y parti arall.

16.2 Ni fydd cymal 16.4 yn berthnasol i’r canlynol:

 • unrhyw wybodaeth sydd wedi’i chyhoeddi a hynny heb fynd yn groes i’r Cytundeb hwn;
 • gwybodaeth a fu’n gyfreithlon ym meddiant y derbynnydd cyn iddi gael ei datgelu o dan y Cytundeb hwn;
 • gwybodaeth a gafwyd gan drydydd parti y mae ganddo hawl i’w datgelu;
 • gwybodaeth y gofynnir i barti ei datgelu ac y gellid ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol iddo’i datgelu pe na bai’n gwneud hynny. Bydd y parti sy’n datgelu yn hysbysu’r llall yn ysgrifenedig o unrhyw ddatgeliad o’r fath;
 • gwybodaeth sy’n ymateb i orchymyn llys neu broses gyfreithiol orfodol arall, a bwrw bod y naill a’r llall ohonon ni’n cytuno i roi rhybudd ysgrifenedig o saith niwrnod fan lleiaf cyn datgelu gwybodaeth gyfrinachol o dan y cymal hwn (neu rybudd prydlon cyn datgelu os nad yw rhybudd o saith niwrnod yn rhesymol bosibl), oni bai bod y gyfraith yn gwahardd rhoi’r fath rybudd. Pan fydd gwybodaeth wedi’i datgelu heb roi rhybudd ymlaen llaw rhaid i’r parti sy’n datgelu roi gwybod i’r parti arall cyn gynted ag sy’n bosibl wedi hynny (i’r graddau y caniateir hynny gan y gyfraith).
17. Materion y tu hwnt i’n rheolaeth resymol

17.1 Ni fyddi di ac ni fyddwn ni’n torri’r Cytundeb os bydd unrhyw fethiant i gyflawni rhwymedigaeth yn deillio o ddigwyddiad sydd y tu hwnt i reolaeth y parti dan sylw, fel methiant sylweddol ar ran y grid pŵer, methiant sylweddol y Rhyngrwyd, trychineb naturiol, rhyfel, terfysg, gwrthryfel, epidemig, streiciau neu weithredu diwydiannol arall a drefnwyd, terfysgaeth, neu ddigwyddiadau eraill o faint neu o fath nad yw’r diwydiant yn gyffredinol yn cymryd rhagofalon mewn perthynas â nhw.

18. Rhybuddion

18.1 Rhaid i rybuddion a ddarperir o dan y Cytundeb hwn fod yn ysgrifenedig a rhaid eu danfon â llaw neu eu hanfon drwy bost y talwyd amdano ymlaen llaw neu bost electronig fel a ganlyn:

 • i ni yn y cyfeiriad a ddangosir ar y Ffurflen Archebu neu ar dy fil diwethaf neu i unrhyw gyfeiriad gwahanol y byddwn ni’n dy hysbysu yn ei gylch;
 • i ti yn y cyfeiriad y gwnest ofyn i ni anfon biliau iddo, neu i gyfeiriad dy eiddo.
19. Aseinio

19.1 Ni chei di ac ni chawn ni aseinio na throsglwyddo unrhyw rai o’n hawliau na’n rhwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn heb gydsyniad ysgrifenedig y parti arall, ac eithrio y gallwn aseinio ein hawliau neu’n rhwymedigaethau (neu ein hawliau a’n rhwymedigaethau ill dau) i un o Gwmnïau Grŵp Spectrum Fibre heb dy gydsyniad di.

19.2 Gallwn ddefnyddio darparwyr gwasanaethau trydydd parti i roi’r holl Wasanaethau neu rannau ohonyn nhw, ond ryn ni’n parhau’n atebol i ti o dan y Cytundeb hwn am Wasanaethau a roddir gan ein darparwyr trydydd parti i’r un graddau â phe baen ni wedi rhoi’r gwasanaethau hynny ein hunain.

20. Cyffredinol

20.1 Ni fydd methiant neu oedi gennyt ti neu gennyn ni wrth arfer unrhyw hawliau o dan y Cytundeb hwn yn gyfystyr ag ildio unrhyw hawl o’r fath, nac yn gweithredu fel modd o rwystro arfer neu orfodi unrhyw hawl o’r fath unrhyw bryd yn y dyfodol.

20.2 Os pennir gan lys sydd ag awdurdodaeth gymwys bod unrhyw ddarpariaeth yn y Cytundeb hwn yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy am unrhyw reswm, caiff y ddarpariaeth honno’i thorri ymaith a bydd gweddill y darpariaethau’n parhau mewn grym llawn ac yn cael effaith lawn fel pe bai’r Cytundeb hwn wedi’i gyflawni gyda’r ddarpariaeth annilys, anghyfreithlon neu anorfodadwy wedi’i hepgor.

21. Anghydfodau, awdurdodaeth a’r gyfraith lywodraethol

21.1 Bydd Ogi’n ceisio datrys unrhyw anghydfodau â thi. Delir â phob anghydfod a chwyn yn unol â’n Cod Cwynion Cwsmeriaid, sydd i’w weld ar ein gwefan yn www.ogi.cymru. Gelli di gysylltu â’n tîm gofal cwsmeriaid i rannu dy gŵyn â ni, neu anfona e-bost i complaints@ogi.wales.

21.2 Os na fydd modd datrys anghydfod neu gŵyn drwy’r broses uwchgyfeirio a geir yn y Cod Cwynion Cwsmeriaid, gelli di geisio datrysiad drwy weithdrefn y dull amgen o ddatrys anghydfodau, ac mae manylion y weithdrefn hon i’w gweld yn ein Cod Cwynion Cwsmeriaid.

21.3 Ein nod yw rhoi profiad cadarnhaol i bobl bob amser. Serch hynny, o dro i dro, bydd rhywbeth yn mynd o’i le, ac os wyt ti’n teimlo nad yw ein gwasanaeth wedi cyflawni dy ddisgwyliadau, yna rho wybod i ni, er mwyn i ni allu gwella pethau at y dyfodol.

21.4 Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn llywodraethu’r Cytundeb hwn ac rwyt ti ac ryn ni’n ymostwng i awdurdodaeth neilltuedig Llysoedd Cymru a Lloegr.

Dogfennau pwysig

Lawrlwytho copi o’r telerau ac amodau llawn gan gynnwys atodiadau. Sylwa fod y dogfennau hyn ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth cartref yn unig. I weld fersiynau cyfredol ac archif o’n dogfennau busnes, cer i’n tudalennau telerau ac amodau cwsmeriaid busnes.

Llawrlwytha'r PDF