Shwmae, bobl sir Sir Benfro!

Mae band eang ffeibr llawn Ogi ar y ffordd i’r Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston, Neyland, Penfro, Doc Penfro a Dinbych y Pysgod
Bounce Arrow

Mae’n bryd paratoi am fand eang ffeibr llawn

Ni yw Ogi – y cwmni band eang o Gymru – yma i bweru cymunedau fel Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston, Neyland, Penfro, Doc Penfro a Dinbych y Pysgod drwy wibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Dyma fand eang i’r genhedlaeth nesa, gyda gwibgysylltiad sy’n barod i dy gysylltu, dy ddifyrru, a dy gadw’n gweithio yn dy gymuned di. Yn dechrau gyda chyflymder lawrlwytho o 150Mbps, mae gwasanaeth Ogi yn rhoi gwibgysylltiad hynod o ddibynadwy.

Mantais ffeibr llawn

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr at garreg y drws – gan anwybyddu’r hen gysylltiadau araf drwy osod rhwydwaith band eang newydd sbon sy’n barod am yr holl ffrydio yn y byd, heddiw ac ymhell i’r dyfodol. 

Mae creu rhwydwaith ffeibr llawn yn gofyn am lawer o waith cynllunio, rhywfaint o gloddio, ac o bryd i’w gilydd, ychydig o darfu ar bethau. Ond paid â phoeni. Os bydd angen i ni weithio yn dy stryd di, dim ond ychydig wythnosau ddylai hynny’i gymryd. Pan fydd y cyfan wedi’i osod, bydd dy rwydwaith ffeibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru o hyd, felly fydd dim golwg o’n cloddwyr am amser go hir eto (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth ar frys, wrth gwrs). 

Map wedi darlunio yn dangos trefi a phentrefi yn Sir Benfro

Ry'n ni'n caru ein cymunedau

Ryn ni’n dymuno wreiddio ein hunain ymhlith y bobl a’r cymunedau ryn ni’n eu gwasanaethu. Wrth cyflogi pobl leol a dod â thua £5 miliwn o fuddsoddiad i bob tre ryn ei gysylltu, gan helpu ein cymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol digidol. Ryn ni hefyd yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad ein hardaloedd, trwy noddi a chyfrannu at waith grwpiau lleol o bob math a maint: elusennau mawr cenedlaethol; clybiau a sefydliadau rhanbarthol neu drefol; a grwpiau llai, cymunedol, sy’n gwneud gwir wahaniaeth.

Martin, Ogi's Community Liaison Officer, smiling and looking away from the camera.

Dere i gwrdd â Martin, sy’n cynrychioli ni yn Sir Benfro

Ar ddyddiau braf (mae’r haul bob amser yn disgleirio yn Sir Benfro) mae Martin yn joio cerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir gyda’i gi ffyddlon, Xander Jnr. Falle y gweli di e hefyd yn dyfarnu gêm bêl-droed yn ei dref enedigol. Mae e’n beio ei benliniau am y ffaith nad yw’n chware mwyach. Mae cyfrannu at y gymuned hefyd yn bwysig i Martin, yn bersonol ac yn broffesiynol. Dim syndod fod ganddo glust i wrando – mae’n hyfforddi i fod yn gwnselydd ac yn gwirfoddoli gyda’r Samariaid yn ei amser hamdden. 

Hop, sgip a naid…

Wedi’i adnabod am y ddinas leiaf ym Mhrydain ac, wrth gwrs, cartref y Millennium Falcon – ond oeddet ti’n gwybod cafodd Coasteering eu dyfeisio yn Sir Benfro yn y 1980au? Mae’r gamp antur sy’n cael ei thanio gan adrenalin yn cynnwys sgrialu a dringo o amgylch yr arfordir creigiog yna neidio oddi ar glogwyni i’r môr – y lle perffaith i’w ddyfeisio, byddem yn dweud! 

Mae’n anhygoel beth allwch chi ei ddarganfod ar y we, on dyw hi? *Ffynhonnell: 4 Adventurers