Shwmae,
Rhondda Cynon Taf

Mae band eang ffeibr llawn Ogi ar y ffordd i’r Cymmer, Dinas, Llwyncelyn, Mount Pleasant, Porth, Tonypandy, Tonyrefail, Trebanog, Trehafod, ac Ynysir – ac mae’n bryd gwibgysylltu!
Bounce Arrow

Mae’n bryd paratoi am fand eang ffeibr llawn

Ni yw Ogi – y cwmni band eang o Gymru – yma i bweru cymunedau fel Y Cymmer, Dinas, Llwyncelyn, Mount Pleasant, Porth, Tonypandy, Tonyrefail, Trebanog, Trehafod, ac Ynysir drwy wibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Dyma fand eang i’r genhedlaeth nesa, gyda gwibgysylltiad sy’n barod i dy gysylltu, dy ddifyrru, a dy gadw’n gweithio yn dy gymuned di. Yn dechrau gyda chyflymder lawrlwytho o 150Mbps, mae gwasanaeth Ogi yn rhoi gwibgysylltiad hynod o ddibynadwy.

Mantais ffeibr llawn

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr at garreg y drws – gan anwybyddu’r hen gysylltiadau araf drwy osod rhwydwaith band eang newydd sbon sy’n barod am yr holl ffrydio yn y byd, heddiw ac ymhell i’r dyfodol. 

Mae creu rhwydwaith ffeibr llawn yn gofyn am lawer o waith cynllunio, rhywfaint o gloddio, ac o bryd i’w gilydd, ychydig o darfu ar bethau. Ond paid â phoeni. Os bydd angen i ni weithio yn dy stryd di, dim ond ychydig wythnosau ddylai hynny’i gymryd. Pan fydd y cyfan wedi’i osod, bydd dy rwydwaith ffeibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru o hyd, felly fydd dim golwg o’n cloddwyr am amser go hir eto (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth ar frys, wrth gwrs). 

Ry'n ni'n caru ein cymunedau

Ryn ni’n dymuno wreiddio ein hunain ymhlith y bobl a’r cymunedau ryn ni’n eu gwasanaethu. Wrth cyflogi pobl leol a dod â thua £5 miliwn o fuddsoddiad i bob tre ryn ei gysylltu, gan helpu ein cymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol digidol. Ryn ni hefyd yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad ein hardaloedd, trwy noddi a chyfrannu at waith grwpiau lleol o bob math a maint: elusennau mawr cenedlaethol; clybiau a sefydliadau rhanbarthol neu drefol; a grwpiau llai, cymunedol, sy’n gwneud gwir wahaniaeth.

Louise, Ogi's Community Liaison Officer, smiling and looking away from the camera.

Dere i gwrdd â Louise, sy’n cynrychioli ni yn y Fro

Pan nad yw Louise yn gweithio, mae hi mas yn yr awyr agored. Ei diddordebau pennaf yw padlfyrddio a nofio gwyllt yn y môr neu mewn llyn lleol. Ar dir sych, mae Louise yn mwynhau dod o hyd i gorneli Cymru ar ddwy droed, a mynd i gerdded.

Tylwyth teg a thrysor cudd

Mae’r Rhondda yn enwog am lot o bethau – rhai ddim bob amser yn wir – ond oeddet ti’n gwybod bod trysor cudd wedi’i gladdu yn ddwfn yng nghornel orllewinol y sir?* Mae’n debyg bod marchogion y Brenin Arthur yn eu gwarchod. Maen nhw wedi cysgu yn y siambr ers canrifoedd ac mi fyddan nhw’n dihuno os yw rhywun yn trio dod i mewn atyn nhw. Mae’n debyg bod y trysor wedi’i gladdu ymhell o dan Craig y Ddinas. 

Mae chwedlau’n bod, hyd yn oed yn yr oes ddigidol.

*Ffynhonnell: Croeso Rhondda Cynon Taf.