Shwmae Caerffili!

Mae band eang ffeibr llawn Ogi ar y ffordd i’r Coed Duon, Cefn Hengoed, Hengoed, Ystrad Mynach a Maesycymmer – ac mae’n bryd gwibgysylltu!
Bounce Arrow

Shwmae, bobl sir Caerffili!

Ni yw Ogi – y cwmni band eang o Gymru – yma i bweru cymunedau fel y Coed Duon, Cefn Hengoed, Hengoed, Ystrad Mynach a Maesycymmer drwy wibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Dyma fand eang i’r genhedlaeth nesa, gyda gwibgysylltiad sy’n barod i dy gysylltu, dy ddifyrru, a dy gadw’n gweithio yn dy gymuned di. Yn dechrau gyda chyflymder lawrlwytho o 150Mbps, mae gwasanaeth Ogi yn rhoi gwibgysylltiad hynod o ddibynadwy.

Mantais ffeibr llawn

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr at garreg y drws – gan anwybyddu’r hen gysylltiadau araf drwy osod rhwydwaith band eang newydd sbon sy’n barod am yr holl ffrydio yn y byd, heddiw ac ymhell i’r dyfodol. 

Mae creu rhwydwaith ffeibr llawn yn gofyn am lawer o waith cynllunio, rhywfaint o gloddio, ac o bryd i’w gilydd, ychydig o darfu ar bethau. Ond paid â phoeni. Os bydd angen i ni weithio yn dy stryd di, dim ond ychydig wythnosau ddylai hynny’i gymryd. Pan fydd y cyfan wedi’i osod, bydd dy rwydwaith ffeibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru o hyd, felly fydd dim golwg o’n cloddwyr am amser go hir eto (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth ar frys, wrth gwrs). 

Map wedi darlunio yn dangos trefi a phentrefi yn Caerffili

Ry'n ni'n caru ein cymunedau!

Ryn ni’n dymuno wreiddio ein hunain ymhlith y bobl a’r cymunedau ryn ni’n eu gwasanaethu. Wrth cyflogi pobl leol a dod â thua £5 miliwn o fuddsoddiad i bob tre ryn ei gysylltu, gan helpu ein cymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol digidol. Ryn ni hefyd yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad ein hardaloedd, trwy noddi a chyfrannu at waith grwpiau lleol o bob math a maint: elusennau mawr cenedlaethol; clybiau a sefydliadau rhanbarthol neu drefol; a grwpiau llai, cymunedol, sy’n gwneud gwir wahaniaeth.

Ryan, Ogi's Community Liaison Officer, smiling and looking away from the camera.

Dere i gwrdd â Ryan, dy Swyddog Cyswllt Cymunedol

Mae gan Ryan bersonoliaeth Gymreig gryf, a bydd pobl yn cynhesu ato’n rhwydd. Mae ganddo hefyd wên fel giât a chwarddiad heintus. Mae’n feiciwr modur brwd sy’n hoff o grwydro cymaint â phosib ar ddwy olwyn o amgylch ffyrdd y de. Mae’n ddyn teulu mawr, ac yn gawr calonfeddal, fel y byddai Thor, ei gi tarw Ffrengig, yn siŵr o ddweud.

Ar ogwydd...

Wyddet ti: Castell Caerffili yw castell mwya Cymru, a’r ail fwya ym Mhrydain gyfan – fymryn yn llai na Chastell Windsor!  Dechreuodd y gwaith adeiladu yn 1286 gan gwpla’r rhan fwya o’r gwaith erbyn 1271. Mae’r tŵr de-ddwyreiniol bellach yn gogwyddo ar ongl o 10 gradd ar ôl ymosodiad yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr (1642-1651). 

Mae’n rhyfeddol beth allwch chi’i ganfod ar y rhyngrwyd, yn dyw e? *Ffynhonnell: History Points