Shwmae, bobl Bro Morgannwg!

Mae band eang ffeibr llawn Ogi ar y ffordd i Ddinas Powys, Llanilltud Fawr, Y Rhws a Sain Tathan– ac mae’n bryd gwibgysylltu!
Bounce Arrow

Mae’n bryd paratoi am fand eang ffeibr llawn

Ni yw Ogi – y cwmni band eang o Gymru – yma i bweru cymunedau fel y Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Y Rhws a Sain Tathan drwy wibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Dyma fand eang i’r genhedlaeth nesa, gyda gwibgysylltiad sy’n barod i dy gysylltu, dy ddifyrru, a dy gadw’n gweithio yn dy gymuned di. Yn dechrau gyda chyflymder lawrlwytho o 150Mbps, mae gwasanaeth Ogi yn rhoi gwibgysylltiad hynod o ddibynadwy.

Mantais ffeibr llawn

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr at garreg y drws – gan anwybyddu’r hen gysylltiadau araf drwy osod rhwydwaith band eang newydd sbon sy’n barod am yr holl ffrydio yn y byd, heddiw ac ymhell i’r dyfodol. 

 Mae creu rhwydwaith ffeibr llawn yn gofyn am lawer o waith cynllunio, rhywfaint o gloddio, ac o bryd i’w gilydd, ychydig o darfu ar bethau. Ond paid â phoeni. Os bydd angen i ni weithio yn dy stryd di, dim ond ychydig wythnosau ddylai hynny’i gymryd. Pan fydd y cyfan wedi’i osod, bydd dy rwydwaith ffeibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru o hyd, felly fydd dim golwg o’n cloddwyr am amser go hir eto (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth ar frys, wrth gwrs). 

Ry'n ni'n caru ein cymunedau

Ryn ni’n dymuno wreiddio ein hunain ymhlith y bobl a’r cymunedau ryn ni’n eu gwasanaethu. Wrth cyflogi pobl leol a dod â thua £5 miliwn o fuddsoddiad i bob tre ryn ei gysylltu, gan helpu ein cymunedau i baratoi ar gyfer y dyfodol digidol. Ryn ni hefyd yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad ein hardaloedd, trwy noddi a chyfrannu at waith grwpiau lleol o bob math a maint: elusennau mawr cenedlaethol; clybiau a sefydliadau rhanbarthol neu drefol; a grwpiau llai, cymunedol, sy’n gwneud gwir wahaniaeth.

Louise, Ogi's Community Liaison Officer, smiling and looking away from the camera.

Dere i gwrdd â Louise, sy’n cynrychioli ni yn y Fro

Pan nad yw Louise yn gweithio, mae hi mas yn yr awyr agored. Ei diddordebau pennaf yw padlfyrddio a nofio gwyllt yn y môr neu mewn llyn lleol. Ar dir sych, mae Louise yn mwynhau dod o hyd i gorneli Cymru ar ddwy droed, a mynd i gerdded.

Mor unigryw ac maen nhw’n dod…

Oeddet ti’n gwybod bod Bro Morgannwg yn ymestyn dros 33,097 hectar (130 milltir sgwâr) ac mae ganddi 53 km (33 mi) o arfordir? Mae’r clogwyni melyn-llwyd ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg (sy’n ymestyn rhwng Gileston ac Ogwr) yn unigryw ar arfordir y Môr Celtaidd (h.y.. Cernyw, Cymru, Iwerddon a Llydaw) wrth iddynt gael eu ffurfio o gyfuniad o galchfaen llesg, siâl a thywodfaen carbonifferaidd/calchfaen. 

 Mae’n anhygoel beth allwch chi ei ddarganfod ar y we, on dyw hi?

*Ffynhonnell: Archifau Morgannwg