Wifi wedi’i reoli 

Wifi ym mhob twll a chornel, heb unrhyw fannau gwag na byffro.
Bounce Arrow

Pam Wifi wedi’i reoli drwy Ogi Pro?

Mae’n rhaid i unrhyw gwmni sy’n tyfu gael Wifi, ond mater arall yw cael cysylltiad da a sefydlog ar gyfer pweru dy fusnes. Mae’n bwysig sicrhau dy fod di’n gallu manteisio i’r eitha ar dy becyn wifi – er budd dy weithwyr a dy gwsmeriaid. Beth yw diben gwibgysylltiad oni bai fod pawb yn gallu elwa arno?

Dod â band eang i bob twll a chornel o dy fusnes

“Mae Tramshed yn gartre i gwmnïau AI a chwmnïau yn y cyfryngau, ac yn gynyddol, rhai cwmnïau VR ifanc.  

“Mae’r holl gwmnïau hyn yn symud data o gwmpas ar raddfa enfawr – ac mae cael rhyngrwyd ffeibr cyflym yn bwysig iawn i’w helpu nhw i gyflawni’u hamcanion a llwyddo er budd eu cleientiaid.” 

~ Cai Gwinnutt, Prif Swyddog Technegol, Tramshed Tech 

Two people smiling, looking away from the camera.

Dim mwy o fannau Wifi gwag

’Da’r cysylltiad iawn, fe alli di fwynhau cyflymder dibynadwy, a hynny ym mhob twll a chornel

Ateb cyflawn

Rhaglenni a data ar system gwmwl, a’r gallu i rannu ffeiliau a chyfathrebu’n gynt nag erioed o’r blaen.

Yn ddiogel ac yn barod am y dyfodol

Tawelwch meddwl er mwyn i dy dîm ganolbwyntio’u hegni ar bethau eraill.

Rho nerth i dy rym cynhyrchiol

Dim mwy o fannau gwag. Mae rhwydwaith Wifi dibynadwy yn hollbwysig i bob busnes sy’n tyfu. Efallai dy fod yn rhedeg siop goffi fechan, neu warws anferth. Y naill ffordd neu’r llall, mae pob cwmni’n dibynnu ar gysylltiad cryf i weithio’n ddirwystr – ac i gael mantais gystadleuol.  

Cofrestra am fwy o wybodaeth

"*" indicates required fields

Enw*
Dy cyfeiriad ebost
This field is for validation purposes and should be left unchanged.